Na lubelskich przedszkolaków czeka 10,5 tys. miejsc w miejskich placówkach. Trwa rekrutacja

Tablica z napisem Szkoła to wielka przygoda
Tablica z napisem Szkoła to wielka przygoda | fot. Miasto Lublin

Rozpoczęły się także zapisy do klas I szkół podstawowych przez kandydatów, którzy podejmą naukę w szkole, w obwodzie której zamieszkują. Natomiast rekrutacja dla kandydatów spoza obwodu rozpocznie się 19 marca.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Rekrutacja potrwa do 8 marca. Rodzice będą mogli wybrać maksymalnie 7 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej. O przyjęciu dziecka nie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Proces rekrutacji jest dwuetapowy, najpierw pod uwagę brane są kryteria ustawowe uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną, zaś w drugim etapie brane są pod uwagę kryteria gminne, uwzględniające zakres społecznych potrzeb rodziny.

Kryteria ustawowe

Zgodnie z prawem oświatowym są brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Wskazane kryteria to: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie oraz objęcie kandydata pieczą zastępczą. Wskazane kryteria mają jednakową wartość, po 20 punktów każde.

Kryteria gminne

Brane są pod uwagę w przypadku uzyskania równorzędnych wyników w kryteriach ustawowych lub jeżeli po zakończeniu 1. etapu przedszkole, lub oddział ma jeszcze wolne miejsca. Są to:

 • oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący kandydata pozostają w zatrudnieniu lub prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne – 4 punkty;
 • oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący kandydata wskazali miasto Lublin jako miejsce zamieszkania a ich roczne zeznania podatkowe PIT za rok ubiegły zostały złożone w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie – 3 punkty;
 • tylko jeden z rodziców (prawnych opiekunów) wskazał miasto Lublin jako miejsce zamieszkania, a jego roczne zeznanie podatkowe PIT za rok ubiegły zostało złożone w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie – 2 punkty;
 • rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja, będzie uczęszczało do: tego samego przedszkola, o przyjęcie, do którego ubiega się kandydat, lub oddziału przedszkolnego w tej samej szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, o przyjęcie, do którego ubiega się kandydat, lub szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, o przyjęcie, do którego ubiega się kandydat, lub zespołu, w skład którego wchodzi przedszkole lub szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny, o przyjęcie, do którego ubiega się kandydat – 5 punktów;
 • rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący kandydata złożyli wnioski o przyjęcie dwojga lub więcej dzieci do tego samego przedszkola, lub oddziału przedszkolnego w tej samej szkole podstawowej – 4 punkty;
 • rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący kandydata wskazali we wniosku o przyjęcie, w pierwszej preferencji dane przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej jako najdogodniejszy – 2 punkty.

Kalendarz rekrutacji do przedszkoli:

 • składanie wniosku wraz z załącznikami: od 26 lutego od godz. 8.00 do 8 marca do godz. 15.00;
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 3 kwietnia godz. 12.00;
 • potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 3 kwietnia od godz. 12.00 do 9 kwietnia do godz. 15.00;
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 11 kwietnia godz. 12.00;
 • w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej;
 • przygotowanie i wydanie odmowy przyjęcia: do 3 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia;
 • złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 3 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia;
 • rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 3 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.

Zapisy do klas I szkół podstawowych

Dotyczą kandydatów, którzy podejmą naukę w szkole, w obwodzie której zamieszkują. Natomiast 19 marca rozpocznie się rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu w tych szkołach podstawowych, które będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami. Rekrutacja będzie dotyczyła także dzieci do oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych nr: 15, 28, 32, 43 i 5 oraz kandydatów do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich.

Zapisy do klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025 prowadzone są dwuetapowo:

 • zgłoszenia do szkół z określonym obwodem – dla kandydatów, którzy podejmą naukę w szkole, w obwodzie której zamieszkują; zgłoszenie odbywa się na wniosek zgłoszeniowy złożony przez rodzica w terminie od 26 lutego do 11 marca;
 • rekrutacja – na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu do klas ogólnodostępnych, do oddziałów integracyjnych (miejsca dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) oraz do oddziału sportowego; rekrutacja odbywa się na wniosek rodzica złożony w szkole pierwszego wyboru w terminie od 19 do 26 marca i prowadzona jest z zastosowaniem systemu elektronicznego edu.lublin.eu → aplikacje dla rodziców → nabór do szkół podstawowych.

Każdy z kandydatów może złożyć tylko jeden wniosek: zgłoszeniowy albo rekrutacyjny. Oznacza to, że kandydaci, którzy będą przystępowali do rekrutacji na wolne miejsca poza obwodem swojej szkoły lub kandydaci do oddziału integracyjnego (miejsca dla dzieci z orzeczeniem), kandydaci do oddziału sportowego, nie składają w swoich szkołach obwodowych wniosku zgłoszeniowego. Informacja ta dotyczy szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Lublin.

Wszystkie szczegóły, terminy i kryteria dotyczące rekrutacji do przedszkoli, zapisów i rekrutacji do klas I szkół podstawowych dostępne są na stronie Lublin.eu.

Dodaj swój komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin zamieszczania komentarzy w serwisie. Grupa Spotted Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.