Menu

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW I KONTRAHENTÓWO PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umów, dla wykonania obowiązków prawnych, realizacji prawnie uzasadnionych interesów oraz udzielonych zgód i informujemy o przysługujących Ci prawach z tym związanych.Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych jest: Grupa Spotted Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000616706, NIP 712 331 25 74, REGON 64409922, zwana dalej Administratorem.

2. Jeśli masz pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Ci uprawnień, możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu: [email protected] lub pisemnie na adres Administratora wskazany wyżej.

3. Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) zawarcia i wykonania zawartych umów na podstawie zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) analitycznych [lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c) archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z oferowanych przez nas produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni),w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
g) oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
h) w pozostałych przypadkach Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1f RODO) przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4, odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:
a) przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów, np. obsługujące systemy informatyczne Administratora, podwykonawcy, agencje reklamowe, reklamodawcy, pośrednicy, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, windykacyjne, rachunkowe, audytorskie, doręczania korespondencji i przesyłek.
b) upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy i organy państwowe.
c) partnerzy Administratora, którym dane mogą być udostępniane wyłącznie po udzieleniu przez Ciebie zgody na przetwarzanie przez nich Twoich danych osobowych w celach marketingowych, obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach – w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy, w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników.

6. W wypadkach wymienionych w pkt. 5 wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikujemy czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

7. Obecnie nie planujemy przekazywać Twoich danych osobowych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), za wyjątkiem przypadków, gdy dane te zostały pozyskane za pośrednictwem stron internetowych Administratora po uzyskaniu Twojej zgody na otrzymywanie informacji handlowych, newslettera lub akceptacji stosowania plików cookies, kiedy to dane te będą przekazywane do państwa trzeciego, np. USA w związku z tworzeniem profili przy wykorzystaniu Google Analytics.

8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),w przypadku gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
e) prawo do przenoszenia danych w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), ich podanie Administratorowi ma charakter dobrowolny, a Tobie przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Twoje dane nie będą profilowane za wyjątkiem przypadku, gdy dane zostały pozyskane za pośrednictwem stron internetowych Administratora po uzyskaniu Twojej zgody na otrzymywanie informacji handlowych, newslettera, wypełnieniu ankiet i formularzy lub akceptacji stosowania plików cookies. Profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, tj. w szczególności takie jak: dane osobowe, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty jakie będziesz otrzymywać.

12. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych powoduje brak możliwości przesyłania Ci informacji, w tym newslettera, zaproszeń, ankiet konkursowych, prowadzenia działań marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego, podejmowanych przez Administratora.