„Po Ptakach” spektakl w ramach Kameralnej Sceny CSK

CSK Po Ptakach
fot. Materiał organizatora

„Po Pta­kach” jest dru­gą czę­ścią tryp­ty­ku re­ali­zo­wa­ne­go wspól­nie przez CHO­REĘ i Ear­th­fall, Oba ze­spo­ły, po­słu­gu­ją­ce się zu­peł­nie od­mien­ny­mi es­te­ty­ka­mi i metoda­mi pra­cy, kon­fron­tu­ją an­tycz­ną grec­ką pieśń chó­ral­ną ze współ­cze­sną mu­zy­ką, cho­re­ogra­fią prze­strze­ni miej­skiej i lę­ka­mi dzi­siej­sze­go świa­ta. Pró­bo­wa­li­śmy od­po­wie­dzieć na py­ta­nie: co zo­sta­ło nam dzi­siaj po „Pta­kach” Ary­sto­fa­ne­sa, po sta­ro­żyt­nych Gre­kach i ich kul­tu­rze, co mamy z nimi wspól­ne­go?

O spektaklu

Pa­mię­taj­my, że Ate­ny za ży­cia Ary­sto­fa­ne­sa prze­cho­dzą czas wy­nisz­cza­ją­cych wo­jen ze Spar­tą, czas roz­pa­da­ją­cej się de­mo­kra­cji, kry­zy­sów po­li­tycz­nych, spi­sków i wal­ki o wła­dzę róż­nych stron­nictw po­li­tycz­nych. Kru­szą się war­to­ści spo­łecz­ne i re­li­gij­ne.

W ta­kich oko­licz­no­ściach za­wsze po­ja­wia­ją się prze­wod­ni­cy do no­we­go wspa­nia­łe­go świa­ta, któ­ry ma szan­se po­wstać na gru­zach sta­re­go, dzię­ki uto­pij­nym ideom, po­pu­li­stycz­nym ha­słom, ma­ni­pu­la­cjom i usta­wie­niu się do­kład­nie po­mię­dzy tymi, któ­rym się uda­ło, a tymi, któ­rzy są prze­gra­ni. Jed­ni bez dru­gich nie mogą żyć, więc tam, gdzie ich dro­gi się prze­ci­na­ją, trze­ba tym pierw­szym od­bie­rać wła­dzę, a tym dru­gim ma­rze­nia.

Ca­łość oto­czyć mu­rem, roz­sta­wić stra­że i strzec się ob­cych, jak to jest w Chmu­ro­ku­kuł­czy­nie – ide­al­nym no­wym pań­stwie Ary­sto­fa­ne­sa. Ale zza wy­so­kie­go muru bo­go­wie wy­glą­da­ją na sko­rum­po­wa­nych idio­tów, a lu­dzie na okra­dzio­nych z ma­rzeń kar­łów. Czy raj na zie­mi moż­na dzi­siaj bu­do­wać tyl­ko za kol­cza­sty­mi dru­ta­mi, czy wszyst­kie wi­zje uzdra­wia­nia świa­ta w trak­cie re­ali­za­cji sta­ją się za­wsze tak samo gorz­kie i groź­ne?

W tym spek­ta­klu gra­nym w post­ko­mu­ni­stycz­nym pań­stwie, w do­bie glo­bal­ne­go ter­ro­ry­zmu py­ta­my o to nie tyl­ko Ary­sto­fa­ne­sa…

Kameralna Scena CSK

To nowe działanie teatralne. Główną ideą jest pokazywanie lubelskiej publiczności ambitnego offowego teatru. Będziemy pokazywać spektakle teatrów polskich i zagranicznych. Tworzymy „nową” przestrzeń realizacji teatru w CSK — widownia każdorazowo budowana będzie na scenie Sali Operowej. Głównym kryterium doboru spektakli jest nowatorska forma i temat. Specyficzne miejsce realizacji projektu pozwoli na bliższy kontakt publiczności z aktorami, dając efekt głębszego, intensywniejszego przeżycia sztuki teatru.

29 LIS 2023 | 19.00
Scena Sali Operowej
Bilety w Kasie CSK oraz na bilety.csklublin.pl

Będziesz na spektaklu? Daj znać w komentarzu

Dodaj swój komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin zamieszczania komentarzy w serwisie. Grupa Spotted Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.