Wnioski o 500 plus dla osób niepełnosprawnych. Jakie kryteria ZUS i KRUS?

Wniosek 500 plus dla osób niepełnosprawnych. Jakie kryteria ZUS i KRUS?
Zdjęcie ilustracyjne

Od 1 października będzie można składać wnioski o świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, tak zwane 500 plus dla niepełnosprawnych. Sprawdź, jakie kryteria trzeba spełnić!

Świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych w ZUS i KRUS będzie przysługiwało osobom, które ukończyły 18 lat, mieszkają w Polsce i mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji to taka, która z powodu stanu zdrowia wymaga stałej lub długotrwałej opieki innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.

500 plus dla niepełnosprawnych – kryteria ZUS

Prawo do świadczenia 500 plus będzie zależało również od dochodów niepełnosprawnego z innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych. Wyniesie pełne 500 zł, jeśli:

* Nie ma żadnych świadczeń albo ich łączna kwota nie przekracza 1100 zł brutto – otrzyma świadczenie uzupełniające w pełnej kwocie, czyli 500 zł.

* Łączna kwota pobieranych świadczeń jest wyższa niż 1100 zł, ale niższa niż 1600 zł brutto – otrzyma świadczenie w kwocie dopełniającej do 1600 zł. Na przykład: osoba, która ma 1300 zł emerytury, uzyska świadczenie uzupełniające w kwocie 300 zł.

* Łączna kwota świadczeń przekracza 1600 zł, to świadczenie uzupełniające nie przysługuje.

500 plus dla niepełnosprawnych – kryteria KRUS

Świadczenie uzupełniające przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie, przy czym łączna kwota świadczenia uzupełniającego i świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych oraz zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych nie może przekroczyć 1600 zł miesięcznie.

Przykłady:

* Emerytura rolnicza przyznana w wysokości 1250 zł, zatem świadczenie uzupełniające przysługuje w kwocie 350 zł.

* Renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy przyznana w wysokości 1100 zł, dodatek pielęgnacyjny wypłacany wraz rentą w wysokości 222,01 zł, zatem świadczenie uzupełniające przysługuje w kwocie 500 zł (do łącznego dochodu nie wlicza się kwoty dodatku pielęgnacyjnego).

* Emerytura rolnicza przyznana w wysokości 1200 zł, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca zasiłek stały w wysokości 300 zł, zatem świadczenie uzupełniające przysługuje w kwocie 100 zł.

* W razie przyznania, ustania lub ponownego obliczenia wysokości świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, świadczenie uzupełniające podlega ponownemu obliczeniu, w taki sposób, aby łączna kwota tych świadczeń wraz ze świadczeniem uzupełniającym, z uwzględnieniem wyłączeń, nie przekroczyła kwoty 1600 zł miesięcznie.

500 plus dla niepełnosprawnych – jak obliczyć próg dochodu w ZUS?

Do progu dochodów wlicza się: wszelkie emerytury i renty (także zagraniczne), renty socjalne, świadczenie Mama4+, a także świadczenia z pomocy społecznej inne niż jednorazowe, np. zasiłki stałe.

Nie uwzględnia się natomiast dochodu z pracy zarobkowej, umów dzierżawy i najmu. Nie wlicza się także renty rodzinnej przysługującej osobie, która stała się całkowicie niezdolna do pracy do ukończenia 16 lat lub w trakcie nauki przed 25 rokiem życia.

W limicie nie uwzględnia się również świadczeń o charakterze jednorazowym (np. jednorazowego zasiłku z pomocy społecznej, zasiłku pogrzebowego) oraz dodatków (np. dodatku i zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku dla sieroty zupełnej, dodatku kombatanckiego, ryczałtu energetycznego).

500 plus dla niepełnosprawnych – jakie dokumenty będą potrzebne w ZUS?

Żeby otrzymać świadczenie, trzeba złożyć wniosek. Powinien trafić do instytucji, która wypłaca zainteresowanemu emeryturę lub rentę. Jeśli niepełnosprawny nie ma takiego świadczenia, to wniosek składa w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W ZUS wniosek ma symbol ESUN.

Do wniosku należy dołączyć ważne orzeczenie potwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji. Może to być orzeczenie o:

* całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

* niezdolności do samodzielnej egzystencji,

* całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

* całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

ZUS będzie również honorował orzeczenia wydane przed 1 września 1997 r. przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, zaliczające wnioskodawcę do pierwszej grupy inwalidów (jeśli orzeczenie zachowało ważność).

Jeżeli niepełnosprawny nie ma żadnego z tych orzeczeń, powinien dołączyć do wniosku dokumentację medyczną i zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez swojego lekarza.

Osoba, która ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnoprawności, powinna je także dołączyć do wniosku. W takiej sytuacji lekarz orzecznik wyda orzeczenie na podstawie badania pacjenta i dokumentacji medycznej. Może wydać orzeczenie bez bezpośredniego badania, gdy dokumentacja dołączona do wniosku jest wystarczająca. Wniosek i załączniki może w imieniu niepełnosprawnego złożyć jego pełnomocnik.

500 plus dla niepełnosprawnych – jakie dokumenty będą potrzebne w KRUS?

W przypadku osób pobierających emeryturę lub rentę z KRUS wniosek wraz ze stosownymi dokumentami należy złożyć w jednostce organizacyjnej KRUS wypłacającej świadczenie emerytalno-rentowe (oddział regionalny lub placówka terenowa KRUS).

Do wniosku należy załączyć (o ile nie znajdują się w posiadaniu KRUS) dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia uzupełniającego, a w szczególności:

* orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub,

* orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub,

* orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub,

* orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

* w przypadku osób uprawnionych do emerytury lub renty zagranicznej bądź innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze – dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych.

Osoba składająca wniosek o świadczenie uzupełniające musi ponadto złożyć oświadczenie o nieposiadaniu prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub o posiadaniu prawa do takich świadczeń, wskazując nazwę organu przyznającego oraz wysokość przyznanych świadczeń.

Wniosek o 500 plus dla niepełnosprawnych ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie rozpatrywał wnioski od 1 października (wtedy ustawa wchodzi w życie), ale już teraz udostępnił formularz (o symbolu ESUN) – na www.zus.pl i w swoich placówkach.

Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub dokumentację medyczną potrzebną do jego wydania.

Do końca listopada będzie obowiązywał 60-dniowy termin na wydanie decyzji, ponieważ w tym czasie może wpłynąć największa liczba wniosków. Od 1 grudnia ten termin skróci się do 30 dni.

WZÓR WNIOSKU O 500 PLUS DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH >>>

Wniosek o 500 plus dla niepełnosprawnych KRUS

KRUS rozpocznie rozpatrywanie wniosków o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji od 1 października 2019 r. Wzór wniosku o świadczenie uzupełniające będzie dostępny na stronie internetowej KRUS oraz w każdej jednostce organizacyjnej KRUS w drugiej połowie września.

WASZE KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin zamieszczania komentarzy w serwisie. Grupa Spotted Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.