REKLAMA


Regulamin serwisu

Regulamin Serwisu spottedlublin.pl

Niniejszy regulamin określa ogólne zasady użytkowania serwisu znajdującego się pod adresem URL: www.spottedlublin.pl, w szczególności ogólne zasady realizacji przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późniejszymi zmianami). Usługodawca wskazuje, że dla konkretnych usług lub podstron Serwisu mogą zostać ustanowione odrębne od niniejszego regulaminy. Niniejszy Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie.

§ 1 Postanowienia ogólne oraz definicje

1. Niniejszy Regulamin określa:
a) zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu prowadzonego przez Usługodawcę,
b) rodzaje i zakres usług świadczonych Użytkownikom przez Usługodawcę za pomocą Serwisu,
c) podstawowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników,
d) tryb zgłaszania reklamacji w funkcjonowaniu Serwisu,
2. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z pózn. zm.),
b) Konto – indywidualny zbiór zasobów w ramach Serwisu, identyfikowany za pomocą loginu, kreowany w strukturze portalu przez Użytkownika, który zabezpiecza do niego dostęp za pomocą hasła, służący do gromadzenia danych, oraz dokonywania Wpisów w ramach portalu,
c) Serwis – Będąca własnością Usługodawcy i przez niego administrowana platforma internetowa na którą składają się strony internetowe wraz ze swoimi podstronami, oraz innymi narzędziami (jeśli zostały udostępnione Użytkownikowi przez Usługodawcę) funkcjonująca pod adresem www: spottedlublin.pl (podstrony mogą mieć inny adres url), lub pod innym adresem internetowym oznaczonym przez Usługodawcę, dostępna za pośrednictwem sieci Internet; Przedmiotowy portal w Rejestrze Dzienników i Czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny pod numerem Pr 1373. Redaktorem naczelnym Serwisu jest Dominik Wąsik. Redakcja Portalu mieści się w siedzibie spółki Grupa Spotted sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie .Serwis wydawany elektronicznie (administrowany) jest przez Grupa Spotted sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.
d) Rejestracja – jednorazowy proces polegający na wykreowaniu Konta, polegający na podaniu danych identyfikujących i określeniu loginu oraz hasła dostępu do Konta,
e) Usługodawca – Grupa Spotted Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 3, Lublin 20-209, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000616706, nr REGON: 36440992200000, NIP: 7123312574. Wskazany podmiot pełni również rolę Administratora Serwisu,
f) Użytkownik – każdy podmiot, w szczególności osoba fizyczna, która korzysta z Portalu i/lub Usług udostępnionych za pomocą Portalu,
g) Partner – podmiot współpracujący z Usługodawcą w oparciu o zawartą z nim umowę, którego treści są prezentowane na Portalu, bądź odnośniki umożliwiają przejście do treści i usług zlokalizowanych poza portalem a pochodzących od Partnerów (przez nich świadczonych),
h) Regulamin – niniejszy regulamin,
i) Treści – wszelkie utwory, w rozumieniu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym teksty, zdjęcia, infografiki, filmy i inne treści multimedialne udostępniane, zamieszczone na Portalu przez Usługodawcę (osoby działające w jego imieniu i na jego rzecz), lub jego Partnerów,
j) Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w oparciu o niniejszy Regulamin i za pośrednictwem Portalu,
k) Wpis – wszelkie treści zamieszczane przez Użytkowników w ramach Portalu, w szczególności komentarze pod Treściami zamieszczonymi w Serwisie.

§ 2 Wymagania techniczne

Do prawidłowego działania Serwisu na urządzeniu Użytkownika niezbędne jest urządzenie i oprogramowanie o następującej minimalnej specyfikacji technicznej:
a) komputer zaopatrzony w system operacyjny ………………………………. lub nowszy, ewentualnie urządzenie mobline zaopatrzone w system operacyjny Android ……. Lub nowszy, iOS ……. Lub nowszy,
b) przeglądarka Firefox ….. lub nowsza, Internet Explorer ….. lub nowsza, Microsoft Edge …….. lub nowsza,
c) dostęp do poczty elektronicznej,
d) włączona obsługa JavaScript i plików cookies,
e) dostęp do sieci Internet o minimalnej szybkości transferu danych na poziomie: 512 kb/s.

§ 3 postanowienia ogólne

1. Umożliwienie korzystania z Serwisu przez Użytkownika, jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1030). Świadczenie usługi następuje w drodze umowy zawieranej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
2. Użytkownik ma obowiązek korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu (oraz regulaminów poszczególnych usług, jeśli takie zostały wprowadzone), oraz dobrymi obyczajami.
3. Regulamin udostępniany jest Użytkownikowi nieodpłatnie.
4. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu, w tym poprzez skorzystanie z odnośnika (hyperlink) pochodzącego z innej strony internetowej, bądź poprzez wpisanie adresu Serwisu w pasku adresowym przeglądarki internetowej, jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.
5. Korzystanie z Serwisu nie wymaga poza akceptacją niniejszego Regulaminu, spełnienia żadnych dodatkowych wymagań, z tym zastrzeżeniem jednak, że korzystanie z niektórych usług może wymagać rejestracji i podania określonych danych osobowych.
6. Rejestracja w Serwisie, polegająca na założeniu konta, jest nieodpłatna i dobrowolna. Do założenia konta w Serwisie niezbędne są jednak następujące informacje:
a) adres poczty elektronicznej (e-mail),
b) numer telefonu GSM.
7. Użytkownik ustanawia też w procesie rejestracji login i hasło którymi będzie się posługiwał w procesie późniejszego logowania na konto. Każdy z Użytkowników może posiadać jedno konto. Użytkownik zachowa w tajemnicy i nie będzie udostępniał swojego hasła. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia drugiego i każdego następnego konta tego samego Użytkownika.
8. Usługodawca zastrzega, że Serwis używa mechanizmu plików cookies, który umożliwia zapisywanie krótkich informacji tekstowych w urządzeniu końcowym Użytkownika, co pozwala na jego późniejszą identyfikację i badanie jego zachowań.
9. W przypadku w którym Użytkownik powinien, w trakcie korzystania z usług w Serwisie wyrazić swoją zgodę, zgoda ta powinna być wyraźna i może być odwołana w każdym czasie.

§ 4 Rodzaj i zakres świadczonych usług, warunki korzystania z Serwisu

1. Usługodawca za pomocą Serwisu prezentuje treści informacyjne oraz rozrywkowe, a także treści o charakterze promocyjnym i reklamowym. Usługodawca za pomocą Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną.
2. Usługami które są oferowanie Użytkownikowi w ramach Serwisu są w szczególności:
a) Usługa umożliwiające przeglądanie podstron Serwisu zawierających określone Treści – nieodpłatnie z poziomu przeglądarki internetowej, bez możliwości decyzji Treści,
b) Usługa umożliwiająca zamieszczanie na Serwisie komentarzy – bezpośrednio pod daną Treścią w przypadku w którym Usługodawca umożliwił komentowanie, w wymiarze nieograniczonym czasowo, w sposób umożliwiający zapoznanie się i reagowanie na komentarze innych użytkowników,
3. Usługodawca zastrzega, że treści zamieszczane przez niego w Serwisie mogą być powiązane z reklamami.
4. W przypadku dokonywania naruszeń Regulaminu, dobrych obyczajów, lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Usługodawca zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia Użytkownikowi dokonywania takich naruszeń.
5. Korzystanie z Serwisu następuje nieodpłatnie chyba że co innego wynika z treści danej usługi. W przypadku w którym dana usługa jest płatna, informacja ta jest wyraźnie udostępniona Użytkownikowi, przed zawarciem umowy o skorzystanie z danej usługi. Usługodawca zwraca jednak uwagę Użytkownika, że Użytkownik może być zobowiązany do uiszczenia wynagrodzenia z tytułu korzystania przez niego z sieci Internet i transfer danych przez podmiot świadczący taką usługę na rzecz Użytkownika.
6. Usługodawca może wprowadzać zmiany w świadczonych usługach, dodawać i usuwać nowe usługi.

§ 5 warunki zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, następuje z chwilą dokonania jakiejkolwiek czynności w serwisie przez Użytkownika, w szczególności z chwilą otwarcia strony www Serwisu. Użytkownik jest uprawniony do zakończenia, w każdej chwili, korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
2. W przypadku opisanym w ust. 1, zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną obejmuje jedynie te usługi, które dostępne są dla Użytkownika bez logowania się przez Użytkownika na jego konto. W przypadku w którym skorzystanie z danej usługi w Serwisie wymaga użycia konta, zawarcie umowy, o wykonanie tej usługi, następuje z chwilą zalogowania się na konto, złożenia oświadczenia woli o skorzystaniu z usługi, oraz ewentualnego dokonania opłaty, lub zaakceptowania konieczności poniesienia opłaty – jeśli dana Usługa jest odpłatna.
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną wskazanych w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2, rozwiązuje się z chwilą zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
4. Użytkownikowi, który zawarł z Usługodawcą umowę jako konsument w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 2016 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z pózn. zm.), a umowa zawarta była na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
5. Użytkownik o którym mowa w ust. 4 uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia.
6. Odstąpienie od umowy następuje poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres Usługodawcy, wskazany w § 1 ust. 2 lit e) Regulaminu, lub adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@spottedlublin.pl . Użytkownik w celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu skorzystać może z wzoru odstąpienia od umowy znajdującego się w tym miejscu: link – wzór ten można pobrać, utrwalić i wydrukować.
7. Zgodnie z art. 38 pkt 13) ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U 2014 r. poz. 827, z pózn. zm.) Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie danej usługi świadczonej drogą elektroniczną w przypadku w którym wyraził on zgodę na rozpoczęcie świadczenia danej usługi przed upływem terminu 14 dni na odstąpienie od umowy i został poinformowany o utracie prawa do odstąpienia od umowy przez Usługodawcę (w szczególności w przypadku w którym skorzystanie z danej usługi wymaga zalogowania się na konto, akceptacji regulaminu, naciśnięcia przycisku start lub równoważnego i wyrażającego żądanie natychmiastowego rozpoczęcia danej usługi).
8. Niezależnie od uprawnienia do rozwiązania lub odstąpienia od umowy na zasadach przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, lub niniejszym regulaminie, albo też w regulaminie przewidzianym dla konkretnej usługi, zarówno Usługodawca jak i Użytkownik mogą rozwiązać umowę z ważnej przyczyny w szczególności gdy:
a) Użytkownik zażądał zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych,
b) Użytkownik narusza przepisy prawa, regulamin lub dobre obyczaje, w sposób rażący bądź uporczywy,
c) Użytkownik utrudnia korzystanie z Serwisu innym użytkownikom,
d) Konto założone przez Użytkownika jest nieaktywne przez okres przynajmniej 3 miesięcy, bądź służy ono do rozsyłania generowanej automatycznie korespondencji lub dokonywania automatycznych wpisów – wówczas obok rozwiązania umowy, Usługodawca uprawniony jest również do usunięcia konta Użytkownika.
9. Niezależnie od uregulowań powyższych, konto Użytkownika, może zostać usunięte lub zablokowane w każdej chwili jeśli jest to konieczne dla przestrzegania prawa lub wymaga tego bezpieczeństwo Serwisu.

§ 6 dane osobowe i polityka prywatności

1. W celu skorzystania z niektórych usług, udostępnionych w Serwisie, użytkownik może być poproszony o podanie swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże dla skorzystania przez Użytkownika z określonych usług, może być niezbędne.
2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników dokonywane jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności – z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z pózn. zm.), oraz ustawą z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z pózn. zm.).
3. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, o ile odrębny regulamin nie stanowi inaczej.
4. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim, odbywa się wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika.
5. Każdy Użytkownik uprawniony jest do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Żądanie w tym zakresie kierować należy na adres siedziby Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 2 lit e) Regulaminu, ewentualnie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: biuro@spottedlublin.pl .
6. W przypadku w którym dane osobowe (przetwarzanie danych osobowych) Użytkownika są niezbędne Usługodawcy do świadczenia na rzecz Użytkownika, jakiejkolwiek usługi, w takim wypadku żądanie usunięcia jego danych osobowych, równoznaczne jest z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej usługi.
7. Usługodawca informuje, że gromadzi również dane eksploatacyjne, o których mowa w art. 18 ust. 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
8. Szczegółowe regulacje dotyczące polityki prywatności, zawarte są w polityce prywatności, która dostępna jest w tym miejscu: link .

§ 7 zarządzanie treściami Serwisu

1. Usługodawca zastrzega sobie prawa do modyfikacji (w tym do usuwania) treści zamieszczonych w Serwisie w każdej chwili, a także do modyfikacji (w tym do usuwania) treści zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników, jeśli naruszają one przepisy prawa powszechnie obowiązującego, dobre obyczaje, naruszają dobra osobiste innych użytkowników, prezentują treści pornograficzne, promują towary i usługi bez uprzedniego porozumienia z Usługodawcą.
2. Zabronione jest posługiwanie się przez Użytkowników kontem w Serwisie, do zamieszczania informacji handlowych oraz/lub marketingowych, odnośników do innych stron, w szczególności z użyciem programów automatycznie dokonujących operacji w Serwisie w tym tworzących automatycznie wpisy.
3. Zabronione jest dostarczanie lub przetwarzanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności a treści zamieszczone na zewnętrznych serwisach internetowych, których adresy URL zostały zamieszczone w Serwisie.

§ 8 Polityka komentarzy i wiadomości użytkowników w Serwisie

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym (§) paragrafie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, oraz regulacje niniejszego regulaminu, w szczególności – w ,, § 7 zarządzanie treściami serwisu’’.
2. Każdy zalogowany Użytkownik uprawniony jest do dokonywania wpisów komentarzy pod treściami, lub w innych przeznaczonych do tego miejscach znajdujących się w strukturze Serwisu. (dalej zbiorczo: wpisy).
3. Usługodawca zastrzega sobie uprawnienie do dokonywania moderacji wszelkiego rodzaju wpisów dokonywanych przez Użytkowników. Za moderację wpisów uważa się usunięcie lub odmowę ich umieszczenia, ewentualnie ich edycję.
4. Usługodawca zastrzega sobie uprawnienie do moderacji (w całości lub w części) wpisów które:
a) stanowią naruszenie przepisów prawa, w tym mają charakter przestępczy lub naruszający dobra osobiste innych osób,
b) mają charakter reklamy, w tym kryptoreklamy jakichkolwiek produktów i usług, w tym serwisów, stron, portali konkurencyjnych,
c) zawierają wyrazy niecenzuralne,
d) służą obrażeniu kogokolwiek lub mające charakter prowokacyjny, służące do generowania konfliktów,
e) stanowiących próbę podszycia się pod inne osoby, zawierających nieprawdziwe dane osobowe,
f) zawierające informacje służące wprowadzeniu innych użytkowników w błąd.
5. Działania Usługodawcy w zakresie moderacji mogą być podjęte w każdym czasie, zarówno przed publikacją wpisów w Serwisie, jak i już o ich publikacji.
6. Jeśli Użytkownik uważa, że jego wpis nie narusza przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zasad współżycia społecznego, niniejszego regulaminu, a jego wpis mimo tego nie został w Serwisie zamieszczony lub został z niego usunięty (lub zmodyfikowany), uprawniony jest do skorzystania z procedury reklamacyjnej, zgodnie z niniejszym regulaminem.
7. Usługodawca informuje, że sam fakt zablokowania lub usunięcia wpisu naruszającego przepisy prawa powszechnie obowiązującego, bądź czyjekolwiek prawa, nie zwalnia Użytkownika zamieszczającego komentarz z jakiejkolwiek odpowiedzialności karnej, cywilnej, administracyjnej lub innej, a sam Usługodawca może być zobowiązany do udostępnienia danych Użytkownika zamieszczającego wpis, sądowi, organowi władzy publicznej, bądź innemu podmiotowi dochodzącemu swoich praw.

§ 9 prawa autorskie

1. Wszelkie treści składające się na Serwis lub udostępnione w Serwisie, w szczególności kod strony, elementy graficzne layoutu, zdjęcia, grafiki, animacje, artykuły, są przedmiotem ochrony przewidzianej w przepisach prawa, w szczególności w sposób przewidziany w ustawie z dn. 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, z pózn zm.).
2. Prawa do treści wskazanych w ust. 1 przysługują Usługodawcy, bądź jego Partnerom. Użytkownicy Serwisu – jeśli Usługodawca lub odpowiednio jego Partnerzy nie postanowią inaczej – nie nabywają żadnych praw do materiałów składających się lub udostępnionych w Serwisie, nie uzyskują również żadnych licencji, a używanie przedmiotowych materiałów ogranicza się do dozwolonego użytku określonego w prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Użytkownik korzystający z Serwisu nie nabywa jakichkolwiek praw do Serwisu lub jego poszczególnych elementów.
4. Usługodawca zastrzega, że rozpowszechnianie treści zamieszczonych w Serwisie, wymaga jego wyraźnej zgody.

§ 10 reklamacje

1. Użytkownicy Serwisu są uprawnieni do składania reklamacji dotyczących działania Serwisu i usług udostępnionych przez Usługodawcę za jego pośrednictwem.
9. Użytkownicy reklamacje powinni kierować na adres siedziby Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 2 lit e) Regulaminu, ewentualnie na adres poczty elektronicznej: biuro@spottedlublin.pl .
2. Reklamacje rozpatrywane są przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację przesyłana jest na adres oznaczony przez Użytkownika w reklamacji.
3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że prawidłowe rozpoznanie reklamacji może wymagać udostępnienia przez niego dodatkowych informacji, lub konieczność rozpoznania przez Usługodawcę nietypowej lub skomplikowanej reklamacji, co może przedłużyć czas rozpoznania reklamacji. W takich wypadkach o przyczynach i konieczności przedłużenia terminu rozpoznania reklamacji, z równoczesnym podaniem nowego terminu rozpoznania reklamacji.

§ 11 zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz odpowiedzialność Usługodawcy

1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, dostępnych w serwisie nie niesie za sobą szczególnych zagrożeń dla Użytkownika. Użytkownicy jednak muszą liczyć się z zagrożeniami występującymi przy posługiwaniu się sprzętem teleinformatycznym i przesyłaniem danych przez sieć Internet, w szczególności: wirusami, rootkitami, kradzieżą tożsamości, przejęciem zawartości dysku twardego w urządzeniu końcowym Użytkownika.
2. Usługodawca stosuje techniczne środki ochrony treści cyfrowych składających się na Serwis. Usługodawca w zakresie usług hostingowych korzysta z usług uznanych dostawców takich usług, w celu zapewnienia najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgromadzonych Treści, a także danych Użytkowników.
3. Usługodawca nie gwarantuje ciągłego i niezakłóconego działania i dostępności Serwisu, dla Użytkowników. Serwis może zostać w całości lub w części niedostępny, w szczególności w przypadku awarii, ataków, konieczności modyfikacji Serwisu (w tym jego przebudowy) innych niezależnych od Usługodawcy przyczyn.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystywania w jakimkolwiek celu treści pochodzących z Serwisu, w szczególności publikowanych w Serwisie wiadomości, oraz linków do innych stron internetowych, jeśli nie są one zarządzane przez Usługodawcę.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z przepisami prawa, regulaminem, lub dobrymi obyczajami.

§ 12 Regulacje końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, chyba, że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.
2. Wszelkie ceny i informacje handlowe podane w Serwisie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
3. Regulamin w formacie *.pdf dostępny jest do pobrania pod tym odnośnikiem: link . Stosowana przez Usługodawcę polityka prywatności w formacie *.pdf dostępna jest do pobrania pod odnośnikiem: link . Pliki zawarte w odnośnikach, mogą być przez Użytkownika wydrukowane.
4. Użytkownik może otrzymać treść Regulaminu również w siedzibie i pod adresem Usługodawcy, wskazanym w § 1 ust. 2 lit e) Regulaminu.
5. Usługodawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie, chyba, że z wprowadzonych zmian wynika co innego. Zmiana niniejszego Regulaminu nie wpływa na prawa i obowiązki Użytkownika które nabył on przed zmianą Regulaminu.
6. Spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem będącym konsumentem, związane ze świadczeniem usług, mogą być rozstrzygane polubownie w drodze postępowania przez Sądem Polubownym, na zasadach określonych w regulaminie Sądu.
7. Usługodawca wskazuje, że Sądem Polubownym w szczególności może być jeden ze stałych sądów polubownych konsumenckich, przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dn. 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U: 2016 poz. 1059 z pózn. zm.), zorganizowanych i działających na zasadach wynikających z rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dn. 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr. 113 Poz. 1214 z pózn. zm.).
8. Rozpoznanie sporu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem przez sąd polubowny nastąpi w przypadku w którym zakończy się już postępowanie reklamacyjne, oraz jeżeli obie strony sporu wyrażą zgodę na poddanie sporu pod rozpoznanie i rozstrzygnięcie przez wspólnie wybrany sąd polubowny. W pozostałych przypadkach właściwe będą sądy właściwe zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
9. Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą we wszelkich sprawach, dla których nie wskazano innej formy kontaktu, z użyciem adresu poczty elektronicznej: biuro@spottedlublin.pl.