REKLAMA


 1. Wydawcą portalu Spotted Lublin jest Grupa Spotted sp. z o.o z siedzibą w Lublinie, przy ul. Montażowa 16 (zwana dalej Wydawcą). Wydawca stwarza Ci możliwość publikacji artykułów, zdjęć, wydarzeń i wypowiedzi (zwanych dalej Materiałami), musisz jednak pamiętać, że publikując Materiał, gwarantujesz, że nie będzie on sprzeczny z prawem – w tym nie będzie naruszać praw osób trzecich. Publikując Materiał w Portalu, oświadczasz, że za wszelkie naruszenia praw osób trzecich odpowiadasz wyłącznie Ty.
 2. Użytkownik publikując Materiał reprezentuje własne poglądy i opinie biorąc pełną odpowiedzialność za publikowane Materiały. Wydawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za Materiały zamieszczane na łamach Portalu.
 3. Potwierdzasz, że masz prawo dysponować Materiałem – w tym, że masz pełne prawo do dysponowania załączonymi do niego fotografiami, ilustracjami lub filmami. Oznacza to, że nie sprzedałeś fotografii, ilustracji lub filmów komuś innemu na zasadzie wyłączności oraz że fotografia, ilustracja lub film nie narusza praw i dóbr osobistych osób trzecich. Publikując w ramach Materiału fotografię, ilustrację lub film ponosisz pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich. Czyli jeśli opublikujesz fotografię, ilustrację lub film wykonane przez inną osobę i podpiszesz jako swoje – łamiesz prawo. Naruszasz prawo także wtedy, jeśli publikujesz fotografię osoby, która nie zgodziła się na jej wykonanie.
 4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkownika Materiałów sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, wulgarnych i naruszających powszechnie obowiązujące zasady moralne, wpisów o charakterze reklamowym oraz linków do stron, których tematyka związana jest z nielegalnym rozpowszechnianiem oprogramowania i innych dzieł objętych prawem autorskim.
 5. Wydawca zastrzega sobie prawo do nie zamieszczania lub usuwania Materiałów, o których mowa w pkt. 5 i 6 niniejszego Regulaminu bez powiadamiania Użytkownika.
 6. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Wydawca przekazuje pozostające w jego posiadaniu dane.
 7. Użytkownik zamieszczając Materiał za pośrednictwem formularza upoważnia Wydawcę do:
  a) zapisywania publikowanych Materiałów w pamięci komputera,
  b) obróbki cyfrowej, celem dostosowania ich do wymogów portalu, na którym funkcjonuje Forum,
  c) publikowania i rozpowszechniania Materiału w sieci Internet,
  d) włączania Materiału (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań,
  e) wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w dowolnym formacie,
  f) publicznego udostępniania treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych).
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
 9. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie bez konieczności powiadamiania Użytkownika.